An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người bỏ sự tham dục

Nghe audio 00:00:00 Lời tựa 00:04:08 Đức hạnh đáng khâm phục 00:07:58 Thể lệ chung khi biên soạn sách này 00:16:00 Kinh sách tham khảo 00:23:19 QUYỂN MỘT: Những gương tốt xấu xưa nay 00:33:03 Khuyên người đang làm quan 00:46:27 Khuyên các bậc tướng soái 00:55:57 Khuyên những người cầu công danh 01:13:40 Khuyên … Đọc tiếp